Työntekijän lomauttaminen

19 maaliskuu 2020

top-left
top-right
bottom-right

Opi ja inspiroidu | Työntekijän lomauttaminen

Mitä lakisääteisiä asioita on otettava huomioon ja millaisia joustoja työmarkkinajärjestöt ovat ehdottaneet lomautusprosessiin koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa?

Lomautusprosessi HR:n näkökulmasta vaihtelee sen mukaan, onko yritys yhteistoimitalain piirissä vai ei ja kuinka laajamittaisesta lomautuksesta on kyse. Näillä on merkitystä erityisesti prosessin lakisääteiseen vähimmäiskestoon. Työmarkkinajärjestöt tekivät lomautuksen osalta 18.3.2020 Suomen hallitukselle ehdotuksen, jonka tavoitteena olisi nopeuttaa ja joustaa työntekijöiden lomauttamista. Ehdotus vaatii hallituksen hyväksynnän.

Työmarkkinajärjestöjen ehdotus Suomen hallitukselle joustojen käyttöönottamisesta työntekijöiden lomautuksien osalta koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Korona-viruksen seurauksena Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon. Tämän vuoksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 18.3.2020 tehneet esityksen Suomen hallitukselle tarvittavista toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa.

Työmarkkinajärjestöt ehdottavat työlainsäädännön joustojen lisäämistä yksityisen sektorin osalta määräajaksi 31.12.2020 saakka

Järjestöt toteavat, että lomautukset ja irtisanomiset ovat vasta viimeinen vaihtoehto ja ensisijaisesti yritysten on pyrittävä katsomaan, löytyykö työntekijälle muuta työtä tai koulutusta. Koronaviruksen aiheuttamien taloudellisten ongelmien vuoksi edellä mainitulla tavalla ei kuitenkaan aina voida menetellä, siksi työmarkkinajärjestöt esittävät työlainsäädäntöön seuraavia määräaikaisia muutoksia.

  • YT-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentäminen

Lyhennetään yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä 6 viikosta molemmista 5 päivään.

  • Lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia

Laajennetaan lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Lomautustilanteessa työntekijällä tulee olla oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.

  • Lyhennetään lomautusilmoitusaikaa

Lyhennetään työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa 5 päivään.

  • Täsmennetään mahdollisuutta lomauttaa ennen yt-neuvottelujen päättymistä

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että koronaviruksesta aiheutuva yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysynnän äkillinen ja voimakas heikkeneminen, jonka seurauksena yritykselle syntyy tarve lomauttaa merkittävä osa yrityksen työntekijöistä, muodostaa YTL 60 §:ssä säädetyn poikkeustilanteen. Arvio tehdään tapauskohtaisesti. Kun perusteita poiketa yt-velvoitteista ei enää ole, työnantajan on viivytyksettä käynnistettävä yt-neuvottelut.

Lomautus normaalitilanteessa

Mitä on lomautus?

Työntekijän saa lomauttaa silloin, kun työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanoa työsopimus. Lomautus tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeytystä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Työn tulee olla vähentynyt eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.

Yritys on yhteistoimintalain piirissä (työllistää vähintään 20 työntekijää)

Mikäli työnantajan palveluksessa on vähintään 20 työntekijää, tulee ennen lomautusilmoituksen antamista käydä YT-neuvottelut lomautuksista. YT-neuvotteluja tulee käydä vähintään 14 päivää, mikäli lomautukset kohdistuvat alle 10 työntekijään. Samoin tulee noudattaa 14 päivän neuvotteluaikaa silloin, kun lomautusten kesto olisi alle 90 päivää, vaikka lomautukset kohdistuisivat vähintään 10 työntekijään. Silloin, kun lomautusten arvioitu kesto olisi yli 90 päivää ja kohdistuisivat vähintään 10 työntekijään, tulisi noudattaa 6 viikon neuvotteluaikaa. HUOM! Mikäli kuitenkin yrityksessä työskentelee säännönmukaisesti 20-29 työntekijää, neuvotteluaika olisi myös viimeksi mainituissa tilanteissa 14 päivää.

Yritys ei kuulu yhteistoimintalain piiriin (työllistää alle 20 työntekijää)

Mikäli yritys työllistää säännöllisesti alle 20 työntekijää, ei yritys kuulu yhteistoimintalain piiriin eikä yrityksen näin ollen tarvitse käydä YT-neuvotteluja.

Ennen lomautusilmoituksen antamista yrityksen on kuitenkin annettava työntekijöille ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Tämän selvityksen jälkeen ja ennen lomautusilmoituksen antamista, on työnantajan varattava työntekijöille tai heidän edustajilleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä.

Lomautusilmoituksen antaminen ja lomautuksen alkaminen

Lomautusilmoitus on annettava työntekijälle vähintään 14 päivää ennen lomautuksen antamista. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

On syytä huomioida, että eri työehtosopimuksissa voi olla lomautustilanteita koskevia erityissäännöksiä, joten kannattaa aina katsoa oman työehtosopimuksen määräykset läpi, kun suunnitellaan lomautuksia.

Yhteistoimintalain poikkeussäännös

Yhteistoimintalaki sisältää säännöksen poikkeustilanteesta. Tämän poikkeussäännöksen mukaan työnantaja saa tehdä lomautuspäätöksen ilman edeltäviä YT-neuvotteluja, jos yrityksen tuotanto- tai palvelutoiminnalle tai yrityksen taloudelle vahinkoa aiheuttavat erityisen painavat syyt, joita ei ole voitu tietää ennakolta, ovat yhteistoimintaneuvottelujen esteenä.

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on nyt katsottu työmarkkinajärjestöjen puolesta tällaiseksi poikkeustilanteeksi.

Lähteet:

https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/18/tyomarkkinajarjestojen-lista-yritysten-auttamiseksi-koronakriisissa-askel-oikeaan-suuntaa-mutta-lisaa-tekoja-tarvitaan/ 

hanna_s

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää.

Poimintoja sinulle

Blogi

Mitkä ovat ketterän HR:n hyödyt?

Muuttuvassa maailmassa vain responsiiviset organisaatiot menestyvät – eli ne, jotka jatkuvasti pystyvät adaptoitumaan muuttuviin markkinatilanteisiin, asiakastarpeisiin ja ostokäyttäytymisen muutoksiin.
Lue lisää
Blogi

Onko sinun organisaatiossasi nämä HR:n perusasiat kunnossa?

Yrityksen henkilöstömäärän kasvaessa henkilöstöhallinnon ja -johtamisen eli HR:n rakenteet, selkeästi määritellyt käytännöt, prosessit sekä vastuut...
Lue lisää
Blogi

Kun kartoituksesta tuli kirosana

Välillä tuntuu, että ”kartoitus”-sanasta on tullut melkein kirosana – emmekö vain voi lähteä tekemään? Ja...
Lue lisää
#loistatyössäsi -podcast

#loistatyössäsi -podi | Miten hyödyntää intuitiota (työ)elämässä?

Tiesitkö, että intuitio on ihmisen ensisijainen ja luonnollinen tapa ajatella? Elämme maailmassa, jossa ihannoimme ja...
Kuuntele tästä
#loistatyössäsi -podcast

#loistatyössäsi -podi | Miten johtaa millenniaaleja?

Milleniaaleista ja miten heitä tulisi johtaa on puhuttu jo tovi, aihe loistaa edelleen ajankohtaisuudellaan. Tämä...
Kuuntele tästä
Wise Paper

Wise Paper | Oikeilla argumenteilla nostat HR-asiat yrityksesi tärkeysjärjestyksen kärkeen

Henkilöstöasiat liittyvät oleellisesti yrityksen kannattavuuteen. Työntekijöiden sitoutuneisuus parantaa yrityksen tulosta keskimäärin 8,6 %. Työntekijöiden sitouttaminen...
Lue lisää
Wise Paper

Wise Paper | HR-kartoituksella varmistat, että HR keskittyy oikeisiin asioihin

Fokusoiko HR oikeisiin asioihin? Nyky- ja tavoitetilan hahmottaminen voi tuntua turhanpäiväseltä ja halu päästä tekemään...
Lue lisää
Wise Paper

Wise Paper | 4 askelta kohti itseohjautuvampaa organisoitumista eli yhdessäohjautuvuutta

Itseohjautuvuuden avulla on mahdollista saavuttaa merkittävää kilpailuetua – motivoituneempia työntekijöitä, tyytyväisempiä asiakkaita sekä kustannussäästöjä.
Lue lisää
#loistatyössäsi -podcast

#loistatyössäsi -podi | Tulevaisuuden työelämän avaintaito on tunneäly

Tunneäly on noussut yhdeksi työelämän tärkeimmistä taidoista. Mitä merkitystä on tunnetaidoilla ihmisten ja työyhteisöjen johtamisessa?...
Kuuntele tästä

Ota yhteyttä

Heräsikö sinulle kysymyksiä palveluistamme tai työskentelytavoistamme? Ole rohkeasti yhteydessä meihin. Me haluamme aidosti olla avuksi.